Dimarts, 9 De Març De 2021
Plaça de l'Església s/n, Ansovell, Cava - 25722
Telèfon: 973 353 112 Fax: -

Planejaments

13/12/2013

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cava


El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) constitueix l'instrument d'ordenació integral del territori del municipi de Cava, de conformitat amb allò que disposa la'ctual legislació urbanística. El desenvolupament urbanístic sostenible preservant els recursos naturals i de paisatge n'és el seu objectiu fonamental.

Aquest planejament està redactat d'acord amb la següent legislació:

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Real Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, text refós de la llei del sòl d'àmbit estatal.

El POUM és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislació urbanística vigent.

Aquest POUM està integrat pels documents seguents:

- Memòria informativa, descriptiva i justificativa.
- Normes urbanístiques.
- Informe de sostenibilitat ambiental.
- Plànols di'nformació.
- Plànols d'ordenació urbanística.

Les normes urbanístiques juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre els restants documents del POUM que tenen caràcter justificatiu i informatiu.

Aquest POUM té vigència indefinida.

Consulta i informació del POUM


13/12/2013

Pla Especial de Masies i Cases Rurals (PEM) de Cava


Pla Especial de Masies i Cases Rurals (PEM) afecta totes les edificacions del municipi de Cava anteriors a l'any 1956 que es troben fora de nuclis urbans.

Aquest planejament té com a objectiu preservar la evolució del sòl no urbanitzable i del paisatge rural i de les seves edificacions en general, en compliment de l'article 47.3 i 50 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que estableix que la reconstrucció o rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar o recuperar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, ha d'estar definida en un catàleg específic de planejament urbanístic.

Consulta i informació del PEM


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web