Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual del POUM del municipi

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, regula al seu article 133 la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments, establint que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa.

En l’actualitat, l’Ajuntament de Cava es troba immers en un procés de modificació puntual del POUM per incorporar la regulació per a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Si bé, tal i com estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, la consulta pública té caràcter previ a la redacció del text normatiu, en aquest cas els treballs preparatoris tenen un grau de desenvolupament avançat. Per això, es considera convenient sotmetre a consulta pública la regulació de diferents aspectes relatius a la instal·lació de plaques solars, i per tal de conèixer l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i poder efectuar d’aquesta forma les modificacions a l’esborrany inicial que s’estimin pertinents.

La documentació objecte de la consulta pública prèvia, que reuneix tota la informació precisa al respecte, comprèn la Memòria de la nova regulació relativa a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i l’esborrany inicial de la modificació.